Användarvillkor

Anette Ekenbergs webbplats på www.anetteekenberg.com är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör AnetteEkenberg.com. Vissa funktioner på webbplatsen kan omfatta ytterligare riktlinjer, villkor eller regler som kommer att publiceras på webbplatsen i samband med olika funktioner.

Alla dessa villkor, riktlinjer och regler är införlivade genom hänvisning i dessa villkor.

Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. Genom att logga in på sajten följer du dessa villkor och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa till de villkoren. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR  FÖR ATT KOMMA TILL WEBBPLATSEN. OM DU AVSÄTTER ALLA BESTÄMMELSERNA FÖR DE HÄR VILLKOREN, LOGGA IN I I OCH / ELLER ANVÄND WEBBPLATSEN.

Tillgång till webbplatsen

förbehåll för dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överförbar, icke-exklusiv, återkallbar, begränsad licens för att komma åt webbplatsen enbart för din egen personliga, icke-kommersiella användning.

Vissa begränsningar: De rättigheter som godkänns till dig i dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du får inte sälja, hyra, hyra ut, överföra, överlåta, distribuera, vara värd eller på annat sätt kommersiellt utnyttja webbplatsen; (b) du får inte ändra, göra derivat av, demontera, kompilera omvänd eller omvandla någon del av webbplatsen; (c) du får inte komma åt webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; och (d) förutom som uttryckligen anges här, får ingen del av webbplatsen kopieras, reproduceras, distribueras, publiceras, laddas ned, visas, publiceras eller överföras i någon form eller på något sätt om inte annat anges, framtida släpp, uppdatering eller annat tillägg till funktionaliteten på webbplatsen ska omfattas av dessa villkor. Alla upphovsrättsliga och andra meddelanden på webbplatsen måste behållas på alla kopior därav.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller upphöra med webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du godkänner att företaget inte kommer att hållas ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon förändring, avbrott eller avslutning av webbplatsen eller någon del.

Inget stöd eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte har någon skyldighet att ge dig något stöd i samband med webbplatsen.

Med undantag för allt användarinnehåll som du tillhandahåller är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företagets eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor och åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, äganderätt eller intresse för eller till immateriella rättigheter, förutom de begränsade åtkomsträttigheterna som anges i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas i dessa villkor.

 

Tredjepartslänkar och annonser; Andra användare

Tredjepartslänkar och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och / eller visa annonser för tredje part. Sådana tredjepartslänkar och annonser är inte under kontroll av företaget, och företaget ansvarar inte för några tredjepartslänkar och annonser. Företaget ger endast åtkomst till dessa tredjepartslänkar och -annonser som en bekvämlighet för dig och granskar inte, godkänner, övervakar, stöder, garanterar eller gör några uttalanden med avseende på tredjepartslänkar och annonser. Du använder alla tredjepartslänkar och annonser på egen risk och bör använda en lämplig nivå av försiktighet och diskretion i detta. När du klickar på någon av Tredjepartslänkar och annonser gäller tillämpliga tredjeparts villkor och policyer, inklusive tredjeparts sekretess- och datainsamlingsmetoder.

Andra användare. Varje webbplatsanvändare är ensam ansvarig för allt eget användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll godkänner du och godkänner att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte ansvarar för förlust eller skada som uppstår till följd av sådana interaktioner. Om det finns en tvist mellan dig och någon webbplatsanvändare är vi inte skyldiga att engagera oss.

Du släpper härmed och för alltid ansvarsfrihet för företaget och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare och tilldelar från, och avstår härmed och avstår från varje tidigare, nuvarande och framtida tvist, anspråk, kontrovers, krav, rätt, skyldighet, ansvar, handling och orsak till handling av alla slag, som har uppstått eller uppstår direkt eller indirekt av, eller som direkt eller indirekt hänför sig till webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avstår du härmed från Kaliforniens civillagen avsnitt 1542 i samband med det föregående, som säger: ”en allmän frisläppning omfattar inte fordringar som borgenären inte vet eller misstänker finns i hans eller hennes favör på tidpunkten för verkställandet av frisläppandet, som om han eller hon känner till det måste ha påverkat hans eller hennes uppgörelse med gäldenären väsentligt.

cookies och webbfyrar. Liksom alla andra webbplatser använder Anette Ekenberg ”cookies”. Dessa kakor används för att lagra information inklusive besökarnas önskemål

Ansvarsfriskrivningar

Webbplatsen tillhandahålls på ”som det är” och ”som tillgängligt” och företaget och våra leverantörer avstår uttryckligen från alla garantier och villkor av något slag, vare sig uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla garantier eller villkor för säljbarhet , lämplighet för ett visst syfte, titel, tyst njutning, noggrannhet eller icke-intrång. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen uppfyller dina krav, kommer att vara tillgänglig utan avbrott, i rätt tid, säker eller felfri, eller kommer att vara korrekt, pålitlig, fri från virus eller annan skadlig kod, fullständig, laglig eller säkert. Om tillämplig lag kräver garantier med avseende på webbplatsen, är alla sådana garantier begränsade till nittio (90) dagar från dagens första användning.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge en underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsning kanske inte gäller dig.

Begränsning av ansvar

I den utsträckning som lagen tillåter, ska företaget eller våra leverantörer under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorade vinster, förlorad data, kostnader för upphandling av ersättningsprodukter eller indirekta, följaktliga, exemplifierande, tillfälliga, särskilda eller bestraffande skador som uppstår eller relaterar till dessa villkor eller din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen även om företaget har underrättats om möjligheten till sådana skador. Åtkomst till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och risk, och du är ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår på webbplatsen.

I den utsträckning som lagen tillåter, trots vad som står i motsatsen här, kommer vårt ansvar gentemot dig för eventuella skador som uppstår eller är relaterat till detta avtal alltid begränsat till högst femtio US-dollar (US $ 50). Förekomsten av mer än ett påstående kommer inte att öka denna gräns. Du samtycker till att våra leverantörer inte har något ansvar av något slag som härrör från eller relaterar till detta avtal.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för oavsiktliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig.

Term och uppsägning. Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att vara i full kraft när du använder webbplatsen. Vi kan avbryta eller säga upp dina rättigheter att använda Webbplatsen när som helst av vilket skäl som helst efter eget gottfinnande, inklusive för all användning av Webbplatsen i strid med dessa Villkor. När dina rättigheter enligt dessa villkor upphör, upphör ditt konto och rätten att komma åt och använda webbplatsen omedelbart. Du förstår att ett avslutande av ditt konto kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra live-databaser. Företaget kommer inte att ha något som helst ansvar gentemot dig för upphörande av dina rättigheter enligt dessa villkor. Även efter att dina rättigheter enligt dessa villkor har upphört förblir följande bestämmelser i dessa villkor i kraft: Avsnitt 2 till 2.5, Avsnitt 3 och Avsnitt 4 till 10.

Copyright policy.

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber användare av vår webbplats göra detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som respekterar upphovsrättslagen som föreskriver borttagande av allt intrångsmaterial och för avslutande av användare av vår onlinesida som upprepade intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att en av våra användare genom användning av vår webbplats olagligt bryter mot upphovsrätten i ett verk och vill ta bort det påstådda intrångsmaterialet, följande information i form av ett skriftligt meddelande (enligt till 17 USC § 512 (c)) måste tillhandahållas till vår utsedda upphovsrättsagent:

  • din fysiska eller elektroniska signatur;
  • identifiering av det eller de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar att du har gjort intrång i;
  • identifiering av materialet på våra tjänster som du hävdar bryter mot och som du ber oss ta bort;
  • tillräcklig information för att vi ska kunna hitta sådant material;
  • din adress, telefonnummer och e-postadress;
  • ett uttalande om att du tror att användningen av det stötande materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller enligt lagen; och
  • ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och med påföljd för mened, att du antingen är ägare till upphovsrätten som påstås ha kränks eller att du har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Observera att enligt 17 U.S.C. § 512 (f) utsätter varje felaktig framställning av väsentliga fakta i en skriftlig anmälan automatiskt den klagande parten för ansvar för eventuella skador, kostnader och advokatavgifter som vi ådrar oss i samband med den skriftliga anmälan och påståendet om upphovsrättsintrång.

Allmänt

Dessa villkor är föremål för tillfällig översyn, och om vi gör några väsentliga ändringar kan vi meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till den senaste e-postadressen du gav oss och / eller genom att på ett framträdande sätt lägga upp ett meddelande om ändringarna på vår Webbplats. Du är ansvarig för att förse oss med din senaste e-postadress. I händelse av att den senaste e-postadressen som du har gett oss inte är giltig, kommer vår sändning av e-postmeddelandet som innehåller ett sådant meddelande ändå att utgöra ett effektivt meddelande om de ändringar som beskrivs i meddelandet. Eventuella ändringar av dessa villkor träder i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter att vi skickat ett e-postmeddelande till dig eller trettio (30) kalenderdagar efter vårt meddelande om ändringarna på vår webbplats. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart för nya användare av vår webbplats. Fortsatt användning av vår webbplats efter meddelande om sådana ändringar ska ange att du bekräftar sådana ändringar och samtycker till att vara bunden av villkoren för sådana ändringar. Tvistlösning. Läs detta skiljedomsavtal noggrant. Det är en del av ditt kontrakt med företaget och påverkar dina rättigheter. Den innehåller förfaranden för obligatorisk bindande skiljedom och ett undantag för klassåtgärder.

Tillämpligheten av skiljeavtalet. Alla anspråk och tvister i samband med villkoren eller användningen av någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av företaget som inte kan lösas informellt eller i domstolar för små krav ska lösas genom bindande skiljedom på individuell basis enligt villkoren i detta skiljeavtal. Om inte annat överenskommits ska alla skiljeförfaranden hållas på engelska. Detta skiljeavtal gäller för dig och företaget och för alla dotterbolag, agenter, anställda, föregångare i intresse, efterträdare och tilldelare, samt alla auktoriserade eller obehöriga användare eller mottagare av tjänster eller varor som tillhandahålls enligt villkoren.

Meddelandekrav och informell tvistlösning. Innan någon part kan begära skiljedom måste parten först skicka ett skriftligt meddelande om tvist till den andra parten som beskriver arten och grunden för påståendet eller tvisten samt den begärda lättnaden. Ett meddelande till företaget ska skickas till: Fridhemsgatan 2. När meddelandet har mottagits kan du och företaget försöka lösa anspråket eller tvisten informellt. Om du och företaget inte löser anspråket eller tvisten inom trettio (30) dagar efter det att meddelandet mottagits kan endera parten inleda ett skiljeförfarande. Beloppet för något avgörande erbjudande som görs av någon part får inte avslöjas för skiljedomaren förrän skiljemannen har fastställt beloppet för utmärkelsen som någon av parterna har rätt till.

Skiljedomsregler. Skiljedom ska initieras genom American Arbitration Association, en etablerad alternativ tvistlösningsleverantör som erbjuder skiljedom enligt detta avsnitt. Om AAA inte är tillgängligt för skiljedom ska parterna komma överens om att välja en alternativ ADR-leverantör. ADR-leverantörens regler reglerar alla aspekter av skiljeförfarandet utom i den utsträckning sådana regler strider mot villkoren. AAA: s regler för skiljedom för konsumenter som reglerar skiljeförfarandet finns tillgängliga online på adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Skiljedomen ska utföras av en enda neutral skiljeman. Eventuella anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är mindre än tiotusen amerikanska dollar (10 000,00 US $) kan lösas genom bindande icke-utseendebaserad skiljedom, efter valet av den part som söker lättnad. För anspråk eller tvister där det totala beloppet för den begärda utmärkelsen är tio tusen amerikanska dollar (10 000,00 US $) eller mer bestäms rätten till utfrågning av skiljedomsreglerna. Alla utfrågningar kommer att hållas på en plats inom 100 mil från din bostad, såvida du inte bor utanför USA, och om inte parterna är överens om något annat. Om du bor utanför USA ska skiljedomaren ge parterna rimligt meddelande om datum, tid och plats för alla muntliga utfrågningar. Varje dom om skiljedomen som meddelas av skiljemannen kan tas upp i valfri domstol med behörig jurisdiktion. Om skiljemannen beviljar dig ett pris som är större än det senaste förlikningserbjudande som företaget gav dig innan skiljedom inleddes, kommer företaget att betala dig det största av priset eller $ 2500,00. Varje part ska bära sina egna kostnader och utbetalningar till följd av skiljeförfarandet och ska betala en lika stor del av avgifterna och kostnaderna för ADR-leverantören.

Ytterligare regler för icke-utseende baserad skiljedom. Om icke-utseendebaserad skiljedom väljs ska skiljeförfarandet ske via telefon, online och / eller enbart baserat på skriftliga inlagor; det specifika sättet ska väljas av den part som inleder skiljeförfarandet. Skiljedomen får inte innebära något personligt framträdande av parterna eller vittnen såvida inte parterna har kommit överens om något annat.

Tidsbegränsningar. Om du eller företaget bedriver skiljedom måste skiljeförfarandet initieras och / eller krävas inom ramen för begränsningar och inom en tidsfrist som fastställs enligt AAA-reglerna för det aktuella anspråket.

Skiljemyndighet. Om skiljeförfarande inleds kommer skiljemannen att avgöra rättigheterna och skulderna för dig och företaget, och tvisten kommer inte att konsolideras med några andra ärenden eller förenas med andra fall eller parter. Skiljedomaren ska ha befogenhet att bevilja förslag dispositiv för hela eller delar av alla fordringar. Skiljemannen ska ha befogenhet att tilldela monetära skadestånd och att bevilja alla icke-monetära rättsmedel eller lättnader som är tillgängliga för en individ enligt tillämplig lag, AAA-reglerna och villkoren. Skiljemannen ska utfärda ett skriftligt beslut och ett beslutsförklaring som beskriver de väsentliga slutsatserna och slutsatserna som är baserade på. Skiljemannen har samma befogenhet att meddela befrielse på individuell basis som en domare vid en domstol skulle ha. Tilldelningen av skiljemannen är slutgiltig och bindande för dig och företaget.

Avstående från juryrättegången. PARTERNA HÄRVAR HÄR FRÅN DE FÖRVALTNINGS- OCH STATUTORISKA RÄTTIGHETERNA FÖR ATT GÅ TILL RÄTTEN OCH FÖRFÖRA RÄTTSLAG FRÅN EN DOM ELLER EN JURI, istället för att välja att alla fordringar och tvister ska lösas genom skiljedom enligt detta skiljeavtal. Skiljedomsförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och billigare än regler som är tillämpliga vid en domstol och är föremål för mycket begränsad prövning av en domstol. Om det skulle uppstå tvister mellan dig och företaget i någon delstat eller federal domstol i en stämning för att lämna eller verkställa ett skiljedom eller på annat sätt, FRIGÖR DU OCH FÖRETAGET ALLA RÄTTIGHETER TILL RÄTTSRÄTT, istället för att tvisten ska lösas av en domare.

Avstående från klass- eller konsoliderade åtgärder. Alla anspråk och tvister inom ramen för detta skiljeavtal måste skiljas eller tvisas på individuell basis och inte på klassbasis, och anspråk från mer än en kund eller användare kan inte skiljas eller vistas gemensamt eller konsolideras med andra kunders eller användare.

Sekretess. Alla aspekter av skiljeförfarandet ska vara strikt konfidentiella. Parterna är överens om att hålla sekretess om inte annat krävs enligt lag. Denna punkt ska inte hindra en part från att överlämna den information till domstolen som är nödvändig för att verkställa detta avtal, för att verkställa ett skiljedom eller för att söka föreläggande eller rättvis befrielse.

Avskiljbarhet. Om någon del eller delar av detta skiljeavtal enligt lagen är ogiltiga eller inte verkställbara av en domstol med behörig jurisdiktion, ska sådan specifik del eller delar inte ha någon kraft och ska avskiljas och resten av avtalet ska fortsätta i full kraft och effekt.

Rätt att avstå. Någon eller alla rättigheter och begränsningar som anges i detta skiljedomsavtal kan frångås av den part som anspråket görs mot. Ett sådant avstående ska inte avstå från eller påverka någon annan del av detta skiljeavtal.

Överlevnad av avtal. Detta skiljedomsavtal kommer att överleva upphörandet av din relation med företaget.

Domstol för små fordringar. Icke desto mindre ovanstående kan antingen du eller företaget väcka en individuell talan vid domstolen för småmål.

Lätt nödhjälp. Hur som helst ovanstående kan endera parten begära en skälig nödåtgärd vid en statlig eller federal domstol för att bibehålla status quo i avvaktan på skiljedom. En begäran om interimistiska åtgärder ska inte anses vara ett avstående från några andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta skiljedomsavtal.

Påståenden som inte är föremål för skiljedom. Trots det ovanstående ska påståenden om ärekränkning, brott mot lagen om datorbedrägeri och missbruk och intrång eller missbruk av den andra partens patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemligheter inte omfattas av detta skiljeavtal.

Under alla omständigheter där ovanstående skiljeavtal tillåter parterna att pröva domstolar, överenskommer parterna härmed att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för domstolarna i Nederländska länet, Kalifornien, för sådana ändamål.

 Företaget finns på adressen i avsnitt 10.8. Om du är bosatt i Kalifornien kan du anmäla klagomål till enheten för klagomål vid avdelningen för konsumentprodukt från Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor genom att kontakta dem skriftligen på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, eller per telefon på (800) ) 952-5210.

Elektronisk kommunikation. Kommunikationen mellan dig och företaget använder elektroniska medel, oavsett om du använder webbplatsen eller skickar e-post till oss, eller om företaget publicerar meddelanden på webbplatsen eller kommunicerar med dig via e-post. För avtalsändamål samtycker du (a) till att ta emot meddelanden från företaget i elektronisk form; och (b) samtycker till att alla villkor, avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som företaget tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller alla rättsliga förpliktelser som sådan kommunikation skulle uppfylla om det var i en kopia.

Hela villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss om användningen av webbplatsen. Vårt underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittstitlarna i dessa villkor är endast av bekvämlighetsskäl och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt. Ordet ”inklusive” betyder ”inklusive utan begränsning”. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna i dessa villkor att påverkas och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen anses modifierad så att den är giltig och verkställbar i den maximala omfattning som tillåts enligt lag. Ditt förhållande till företaget är det som en oberoende entreprenör, och ingen av parterna är den andra partens agent eller partner. Dessa villkor och dina rättigheter och skyldigheter häri får inte överlåtas, läggas ut på entreprenad, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan företagets föregående skriftliga medgivande, och alla försök till tilldelning, underleverantör, delegering eller överföring i strid med det föregående kommer att vara ogiltiga tomhet. Företaget kan fritt tilldela dessa villkor. Villkoren i dessa villkor är bindande för anställda.

Läs vår integritetspolicy.

Upphovsrätt / varumärkesinformation. Upphovsrätt ©. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen är vår egendom eller tillhör andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda dessa märken utan vårt föregående skriftliga medgivande eller samtycke från sådan tredje part som kan äga märkena.

Kontaktuppgifter

Adress: Fridhemsgatan 2

E-post: konst@anetteekenberg.com